KVKK
Genel Aydınlatma Metni
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA GENEL AYDINLATMA METNİ

PATENT MÜHENDİSLİK MAKİNA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Patent Makina” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket’in etkileşim içerisinde olduğu gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1.Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

Kanun uyarınca “PATENT MÜHENDİSLİK MAKİNA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ – Patent Makina”, “TATLIKUYU MAHALLESİ AHMET PEMBEGÜLLÜ BULVARI 1319/1 SOKAK NO:69 GEBZE/KOCAELİ” adresinde mukim Veri Sorumlusudur.

2.Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz Şirket tarafından; Şirket’in yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirket’in iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi, Şirket’in kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması, Şirket’in insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi, Şirket’in ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, müşteri ilişkileri ve kurumsal iletişim süreçlerinin yönetilmesi, kampanya ve tanıtımların yapılabilmesi ve Şirket’in iş ilişkisi içerisinde olduğu gerçek ve tüzel kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması, ilgili mevzuat kapsamında işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek, mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

3.Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak başta kanunen yetkili kamu kuruluşlarına, adli ve idari makamlara, sair mevzuatta izin verilen özel hukuk tüzel ve gerçek kişilerine, Şirket’i denetime yetkili kurum ve kuruluşlara, ödemelerin ve mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi adına anlaşmalı olunan ödeme kuruluşlarına, Şirket’in faaliyetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi için hizmet alınan veya işbirliği içerisinde olunan iş ortaklarına, Şirketimizin sosyal medya hesaplarına, Şirketimizin mali müşaviri ve avukatlarına, çeşitli mecralarda altyapı sağlayan çözüm ortaklarına ve sadece gerektiğinde Şirket’in tedarikçilerine Kanun’da belirtilen veri güvenliği tedbirleri alınmak suretiyle aktarılmaktadır. 

4.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirket’in yetkili birim ve çalışanları tarafından otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu kapsamda kimlik, iletişim, lokasyon, özlük, hukuki işlem, müşteri işlem, fiziksel mekân güvenliği, işlem güvenliği, risk yönetimi, finans, mesleki deneyim, pazarlama, görsel ve işitsel kayıtlar kategorisinde yer alan Ad – Soyad, TC kimlik numarası, Şahıs şirketlerinde gerçek kişi isimleri, Kimlik önyüzü fotokopisi, İmza sirküleri, İmza, Resmi kurumlarca istenmesi veya sözleşmenin ifası için zorunlu olması durumunda pasaport bilgileri, Müşteri talep ve şikayetlerinin karşılanabilmesi için müşteri anketi, Adres, Telefon, İş veya özel e-posta adresi, fotoğraf gibi bilgiler ile; müşterilerin muhitinden makine yapımı ve onarım sürecinde zorunlu olarak edinilebilecek kişisel verileriniz, Sosyal medya hesaplarımızla etkileşime girmeniz halinde görüntülenebilen verileriniz, Patent Makina ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek/almak gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (cv), referans, sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan bilgiler, Operasyon departmanında çalışanlarımıza, tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, çağrı merkezimize verdiğiniz, kağıt üzerindeki formlar, kartvizitler, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler ve ilgili kişiler tarafından kendi rızalarıyla gönderilen genel kişisel veriler; Kanun’un 5. Maddesinin ikinci fıkrasında gösterilen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmasından dolayı sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir. 

5.Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları

Dilediğiniz zaman Patent Makina’ya başvurarak;

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
• Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
• Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, işyerinden ve internet sitemizden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde TATLIKUYU MAHALLESİ AHMET PEMBEGÜLLÜ BULVARI 1319/1 SOKAK NO:69 GEBZE/KOCAELİ adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya Kurum’un veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak info@patentmakina.com  adresine iletebilirsiniz. Patent Makina, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Kurum tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

PATENT MÜHENDİSLİK MAKİNA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ


E-posta:    info@patentmakina.com
Telefon:     +90 262 643 27 00 - +90 262 643 37 28
Fax    :    +90 262 643 37 29