KVKK
İletişim Formu Aydınlatma Metni
İLETİŞİM FORMLARINDA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

Patent Mühendislik Makina İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (“Patent Makina” veya “Şirket”)  olarak, işbu İletişim Formu’nda paylaşmış olduğunuz ad, soyad, telefon ve e-posta adresi tipindeki kişisel verileriniz;

•  İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
•  İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi,
•  Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
•  Talep / Şikayetlerin Takibi amaçlarıyla sınırlı olarak,

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (“Kanun”) 5/1 fıkrasında belirtilen hukuki sebebe dayalı şekilde yazılı veya elektronik ortamda otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, üçüncü kişilere aktarılmadan Patent Makine bünyesindeki yetkili birim ve çalışanlar tarafından işlenmektedir. 

Dilediğiniz zaman Kanun’un 11. maddesinde belirtilen;

•  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
•  Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Eksik veya yanlış işlenen kişisel verilerin düzeltilmesine ve silinmesine ya da yok edilmesine ilişkin işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz.

Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, işyerinden ve www.patentmakina.com/KVKK internet sitemizden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde “Tatlıkuyu Mahallesi Ahmet Pembegüllü Bulvarı 1319/1 Sokak No:69 Gebze/Kocaeli” adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya Kurum’un veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak info@patentmakina.com adresine iletebilirsiniz. Patent Makina, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücreti alarak yanıtlandıracaktır.

Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Kurum tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.

Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular Patent Makina tarafından reddedilecektir.