Call Back
Contact Us
Solutions

KVKK

HOME

1. BÖLÜM-1: GENEL

1.1. Tanımlar

1.1.1. PM-GRUP: Şirketler Grubunu temsil eder. Adresi: Tatlıkuyu Mah. Ahmet Penbegüllü Bul. No: 69 41400-Gebze/Kocaeli’dir. Web Sitesi KVKK adresi: www.pm-groupglobal.com/kvkk, E-Posta Adresi: kvkk@pm-groupglobal.com olarak tanımlanmıştır.

1.1.2. Patent Makina: Patent Mühendislik Makina İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketini olarak anılır. PM Mühendislik, PM-GRUP Şirketleri üyesidir. Adresi: Tatlıkuyu Mah. Ahmet Penbegüllü Bul. No: 69 41400-Gebze/Kocaeli’dir. Web Sitesi KVKK adresi: www.pm-groupglobal.com/kvkk, E-Posta Adresi: kvkk@pm-groupglobal.com olarak tanımlanmıştır.

1.1.3. Logi Motiv: Logi Motiv, PM-GRUP Şirketleri üyesidir. Adresi: İnönü Mah. Gebze Güzeller O.S.B. Cumhuriyet Cad. No:2/5, 41400 Gebze/Kocaeli’dir. Web Sitesi KVKK adresi: www.pm-groupglobal.com/kvkk, E-Posta Adresi: kvkk@pm-groupglobal.com olarak tanımlanmıştır.

1.1.4. ENDMAKSAN: Endmaksan Mühendislik Makina İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketini temsil eder. ENDMAKSAN, PM-GRUP Şirketleri üyesidir. Adresi: İstiklal Mah. 1.Organize Sanayi Bölgesi 3.Cad. No:11 Beyköy/Düzce’dir. Web Sitesi KVKK adresi: www.pm-groupglobal.com/kvkk, E-Posta Adresi: kvkk@pm-groupglobal.com olarak tanımlanmıştır.

1.1.5. PM-Otomasyon: PM Endüstriyel Otomasyon Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketini olarak anılır. PM-Otomasyon, PM-GRUP Şirketleri üyesidir. Adresi: Tatlıkuyu Mah. Ahmet Penbegüllü Bul. No: 69 41400-Gebze/Kocaeli’dir. Web Sitesi KVKK adresi: www.pm-groupglobal.com/kvkk, E-Posta Adresi: kvkk@pm-groupglobal.com olarak tanımlanmıştır.

1.2. Aydınlatma Metni

PM-GRUP Şirketleri olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirketlerin etkileşim içerisinde olduğu gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1.2.1. Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

Kanun uyarınca PM-GRUP Şirketleri (Madde:1.1) adresinde mukim Veri Sorumlusudur.

1.2.2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz PM-GRUP Şirketleri tarafından; Ş PM-GRUP Şirketlerinin yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve PM-GRUP Şirketleri politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için PM-GRUP Şirketlerinin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi, PM-GRUP Şirketlerinin kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması, PM-GRUP Şirketlerinin insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi, PM-GRUP Şirketlerinin ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, müşteri ilişkileri ve kurumsal iletişim süreçlerinin yönetilmesi, kampanya ve tanıtımların yapılabilmesi ve PM-GRUP Şirketlerinin iş ilişkisi içerisinde olduğu gerçek ve tüzel kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması, ilgili mevzuat kapsamında işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek, mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

1.2.3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak başta kanunen yetkili kamu kuruluşlarına, adli ve idari makamlara, sair mevzuatta izin verilen özel hukuk tüzel ve gerçek kişilerine, PM-GRUP Şirketlerini denetime yetkili kurum ve kuruluşlara, ödemelerin ve mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi adına anlaşmalı olunan ödeme kuruluşlarına, PM-GRUP Şirketlerinin faaliyetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi için hizmet alınan veya işbirliği içerisinde olunan iş ortaklarına, PM-GRUP Şirketlerinin sosyal medya hesaplarına, PM-GRUP Şirketlerinin mali müşaviri ve avukatlarına, çeşitli mecralarda altyapı sağlayan çözüm ortaklarına ve sadece gerektiğinde Şirket’in tedarikçilerine Kanun’da belirtilen veri güvenliği tedbirleri alınmak suretiyle aktarılmaktadır.

1.2.4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, PM-GRUP Şirketlerinin yetkili birim ve çalışanları tarafından otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu kapsamda kimlik, iletişim, lokasyon, özlük, hukuki işlem, müşteri işlem, fiziksel mekân güvenliği, işlem güvenliği, risk yönetimi, finans, mesleki deneyim, pazarlama, görsel ve işitsel kayıtlar kategorisinde yer alan Ad – Soyad, TC kimlik numarası, Şahıs şirketlerinde gerçek kişi isimleri, Kimlik önyüzü fotokopisi, İmza sirküleri, İmza, Resmi kurumlarca istenmesi veya sözleşmenin ifası için zorunlu olması durumunda pasaport bilgileri, Müşteri talep ve şikayetlerinin karşılanabilmesi için müşteri anketi, Adres, Telefon, İş veya özel e-posta adresi, fotoğraf gibi bilgiler ile; müşterilerin muhitinden makine yapımı ve onarım sürecinde zorunlu olarak edinilebilecek kişisel verileriniz, Sosyal medya hesaplarımızla etkileşime girmeniz halinde görüntülenebilen verileriniz, PM-GRUP Şirketleri ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek/almak gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (cv), referans, sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan bilgiler, Operasyon departmanında çalışanlarımıza, tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, çağrı merkezimize verdiğiniz, kağıt üzerindeki formlar, kartvizitler, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler ve ilgili kişiler tarafından kendi rızalarıyla gönderilen genel kişisel veriler; Kanun’un 5. Maddesinin ikinci fıkrasında gösterilen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmasından dolayı sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla PM-GRUP Şirketlerinin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

1.2.5. Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları

Dilediğiniz zaman Patent Makina’ya başvurarak; aşağıda belirtilen maddelerden doğan Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz.

1.2.5.1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

1.2.5.2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

1.2.5.3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

1.2.5.4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

1.2.5.5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

1.2.5.6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

1.2.5.7. Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

1.2.5.8. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

1.2.5.9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

1.2.6. Hakların Kullanılması

Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, PM-GRUP Şirketleri ve internet sitemizden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde PM-GRUP Şirketleri adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya Kurum’un veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak kvkk@pm-groupglobal.com adresine iletebilirsiniz. PM-GRUP Şirketleri, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Kurum tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

PM-GRUP

E-posta: kvkk@pm-groupglobal.com

Telefon: +90 262 643 27 00 - +90 262 643 37 28

Fax : +90 262 643 37 29

1. BÖLÜM-1: GENEL

1.1. Tanımlar

1.1.1. PM-GRUP: Şirketler Grubunu temsil eder. Adresi: Tatlıkuyu Mah. Ahmet Penbegüllü Bul. No: 69 41400-Gebze/Kocaeli’dir. Web Sitesi KVKK adresi: www.pm-groupglobal.com/kvkk, E-Posta Adresi: kvkk@pm-groupglobal.com olarak tanımlanmıştır.

1.1.2. Patent Makina: Patent Mühendislik Makina İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketini olarak anılır. PM Mühendislik, PM-GRUP Şirketleri üyesidir. Adresi: Tatlıkuyu Mah. Ahmet Penbegüllü Bul. No: 69 41400-Gebze/Kocaeli’dir. Web Sitesi KVKK adresi: www.pm-groupglobal.com/kvkk, E-Posta Adresi: kvkk@pm-groupglobal.com olarak tanımlanmıştır.

1.1.3. Logi Motiv: Logi Motiv, PM-GRUP Şirketleri üyesidir. Adresi: İnönü Mah. Gebze Güzeller O.S.B. Cumhuriyet Cad. No:2/5, 41400 Gebze/Kocaeli’dir. Web Sitesi KVKK adresi: www.pm-groupglobal.com/kvkk, E-Posta Adresi: kvkk@pm-groupglobal.com olarak tanımlanmıştır.

1.1.4. ENDMAKSAN: Endmaksan Mühendislik Makina İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketini temsil eder. ENDMAKSAN, PM-GRUP Şirketleri üyesidir. Adresi: İstiklal Mah. 1.Organize Sanayi Bölgesi 3.Cad. No:11 Beyköy/Düzce’dir. Web Sitesi KVKK adresi: www.pm-groupglobal.com/kvkk, E-Posta Adresi: kvkk@pm-groupglobal.com olarak tanımlanmıştır.

1.1.5. PM-Otomasyon: PM Endüstriyel Otomasyon Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketini olarak anılır. PM-Otomasyon, PM-GRUP Şirketleri üyesidir. Adresi: Tatlıkuyu Mah. Ahmet Penbegüllü Bul. No: 69 41400-Gebze/Kocaeli’dir. Web Sitesi KVKK adresi: www.pm-groupglobal.com/kvkk, E-Posta Adresi: kvkk@pm-groupglobal.com olarak tanımlanmıştır.

1.2. Aydınlatma Metni

1.2.1. PM-GRUP Şirketleri; aşağıdaki maddelerde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (“Kanun”) 5/1 fıkrasında belirtilen hukuki sebebe dayalı şekilde yazılı veya elektronik ortamda otomatik yöntemlerle toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, üçüncü kişilere aktarılmadan PM-GRUP Şirketleri yetkili birim ve çalışanlar tarafından işlenmektedir.

1.2.1.1. İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

1.2.1.2. İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi,

1.2.1.3. Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,

1.2.1.4. Talep / Şikayetlerin Takibi,

1.2.2. Dilediğiniz zaman Kanun’un 11. maddesinde belirtilen; aşağıdaki maddelerde belirtilen haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz.

1.2.2.1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

1.2.2.2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

1.2.2.3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

1.2.2.4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

1.2.2.5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

1.2.2.6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

1.2.2.7. Eksik veya yanlış işlenen kişisel verilerin düzeltilmesine ve silinmesine ya da yok edilmesine ilişkin işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,

1.2.2.8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

1.2.2.9. Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme,

1.2.3. Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, şirket adresleri veya internet sitemizden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde PM-GRUP Şirketleri adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya Kurum’un veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak kvkk@pm-groupglobal.com adresine iletebilirsiniz. PM-GROUP Şirketleri, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Kurum tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

1.2.4. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir. Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular PM-GRUP Şirketleri tarafından reddedilecektir.

1. BÖLÜM-1: GENEL

1.1. Tanımlar

1.1.1. PM-GRUP: Şirketler Grubunu temsil eder. Adresi: Tatlıkuyu Mah. Ahmet Penbegüllü Bul. No: 69 41400-Gebze/Kocaeli’dir. Web Sitesi KVKK adresi: www.pm-groupglobal.com/kvkk, E-Posta Adresi: kvkk@pm-groupglobal.com olarak tanımlanmıştır.

1.1.2. Patent Makina: Patent Mühendislik Makina İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketini olarak anılır. PM Mühendislik, PM-GRUP Şirketleri üyesidir. Adresi: Tatlıkuyu Mah. Ahmet Penbegüllü Bul. No: 69 41400-Gebze/Kocaeli’dir. Web Sitesi KVKK adresi: www.pm-groupglobal.com/kvkk, E-Posta Adresi: kvkk@pm-groupglobal.com olarak tanımlanmıştır.

1.1.3. Logi Motiv: Logi Motiv, PM-GRUP Şirketleri üyesidir. Adresi: İnönü Mah. Gebze Güzeller O.S.B. Cumhuriyet Cad. No:2/5, 41400 Gebze/Kocaeli’dir. Web Sitesi KVKK adresi: www.pm-groupglobal.com/kvkk, E-Posta Adresi: kvkk@pm-groupglobal.com olarak tanımlanmıştır.

1.1.4. ENDMAKSAN: Endmaksan Mühendislik Makina İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketini temsil eder. ENDMAKSAN, PM-GRUP Şirketleri üyesidir. Adresi: İstiklal Mah. 1.Organize Sanayi Bölgesi 3.Cad. No:11 Beyköy/Düzce’dir. Web Sitesi KVKK adresi: www.pm-groupglobal.com/kvkk, E-Posta Adresi: kvkk@pm-groupglobal.com olarak tanımlanmıştır.

1.1.5. PM-Otomasyon: PM Endüstriyel Otomasyon Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketini olarak anılır. PM-Otomasyon, PM-GRUP Şirketleri üyesidir. Adresi: Tatlıkuyu Mah. Ahmet Penbegüllü Bul. No: 69 41400-Gebze/Kocaeli’dir. Web Sitesi KVKK adresi: www.pm-groupglobal.com/kvkk, E-Posta Adresi: kvkk@pm-groupglobal.com olarak tanımlanmıştır.

1.2. Giriş

Kişisel verilerin korunması, PM-GRUP üyesi şirketler açısından büyük önem arz etmekte olup, şirketlerin öncelikleri arasında yer almaktadır. Bu kapsamda PM-GRUP ŞİRKETLERİ bünyesinde çalışmak için iş başvurusunda bulunan çalışan adaylarının, PM-GRUP ŞİRKETLERİ bünyesinde sigortalı veya taşeron olarak çalışan kişilerin, Şirket yetkililerinin, merkez ofis ve tesis ziyaretçilerinin, PM-GRUP ŞİRKETLERİ’nin ticari ilişki içerisinde olduğu kurum ve kuruluş çalışanlarının, yetkililerinin ve PM-GRUP ŞİRKETLERİ’nin bir şekilde kişisel verisini işlediği üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunmasına azami hassasiyet gösterilmektedir.

İlgili mevzuat gereğince işlenen kişisel verilerin korunması için PM-GRUP ŞİRKETLERİ tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır. Bu Politika’da kişisel verilerin işlenmesinde PM-GRUP ŞİRKETLERİ’nin benimsediği ve aşağıda sıralanan temel ilkelere ilişkin detaylı açıklamalarda bulunulacaktır:

1.2.1. Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,

1.2.2. Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,

1.2.3. Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,

1.2.4. Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme,

1.2.5. Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme,

1.2.6. Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,

1.2.7. Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma,

1.2.8. Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alma,

1.2.9. Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“KVK Kurulu”) düzenlemelerine uygun davranma,

1.2.10. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti gösterme.

1.3. Politikanın Amacı

Bu Politika’nın temel amacı, PM-GRUP ŞİRKETLERİ tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda çalışan adaylarımız, çalışanlarımız, taşeron çalışanları, Şirket yetkililerimiz, ziyaretçilerimiz, PM-GRUP ŞİRKETLERİ’nin ticari ilişki içerisinde olduğu kurum ve kuruluş çalışanları ile yetkilileri ve üçüncü kişiler başta olmak üzere kişisel verileri Şirket tarafından işlenen kişileri bilgilendirilerek şeffaflığı sağlamaktır.

1.4. Kapsam

İşbu Politika; PM-GRUP ŞİRKETLERİ bünyesinde çalışmak için iş başvurusunda bulunan çalışan adaylarının, PM-GRUP ŞİRKETLERİ bünyesinde sigortalı olarak çalışan kişilerin, alt işveren çalışanların, PM-GRUP ŞİRKETLERİ yetkililerinin, merkez ofis ve saha ziyaretçilerinin, müşterilerin, PM-GRUP ŞİRKETLERİ’nin ticari ilişki içerisinde olduğu kurum ve kuruluş çalışanlarının, yetkililerinin ve PM-GRUP ŞİRKETLERİ’nin bir şekilde kişisel verisini işlediği üçüncü kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

1.5. Politikanın Yürürlüğü

İşbu Politika PM-GRUP ŞİRKETLERİ tarafından düzenlenerek 16.12.2020 tarihinde alınan Müdürler Kurulu kararıyla yürürlüğe girmiştir. Politika, PM-GRUP ŞİRKETLERİ’nin internet sitelerinde yayımlanmakta ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulmaktadır.

2. BÖLÜM – 2: KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

2.1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

PM-GRUP ŞİRKETLERİ, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVK Kanunu) 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmaktadır.

2.1.1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak, Hukuka Aykırı Erişilmesini Önlemek ve Muhafazasını Sağlamak Adına Alınan Teknik ve İdari Tedbirler:

PM-GRUP ŞİRKETLERİ tarafından, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak, tedbirsizlikle veya yetkisiz olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerdeki tüm hukuka aykırı erişimi önlemek ve güvenli ortamlarda saklanması ve hukuka aykırı amaçlarla yok edilmesini, kaybolmasını veya değiştirilmesini önlemek adına, teknolojik imkanlar, KVK Kurulu’nun yayınladığı rehberler ile güncel uygulama ve geliştirmeler çerçevesinde gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Bu kapsamda alınan teknik tedbirler şu şekildedir;

2.1.1.1. Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.

2.1.1.2. Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır.

2.1.1.3. Anahtar yönetimi uygulanmaktadır.

2.1.1.4. Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.

2.1.1.5. Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.

2.1.1.6. Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır.

2.1.1.7. Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.

2.1.1.8. Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.

2.1.1.9. Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.

2.1.1.10. Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.

2.1.1.11. Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

2.1.1.12. Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.

2.1.1.13. Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır.

2.1.1.14. Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.

2.1.1.15. Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır.

2.1.1.16. Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir.

2.1.1.17. Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır.

2.1.1.18. Sızma testi uygulanmaktadır.

2.1.1.19. Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir.

2.1.1.20. Şifreleme yapılmaktadır.

2.1.1.21. Veri kaybı önleme yazılımları kullanılmaktadır.

Bu kapsamda alınan idari tedbirler şu şekildedir;

2.1.1.22. Anahtar yönetimi uygulanmaktadır.

2.1.1.23. Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.

2.1.1.24. Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur.

2.1.1.25. Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.

2.1.1.26. Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.

2.1.1.27. Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır. 2.1.1.28. Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.

2.1.1.29. Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.

2.1.1.30. İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.

2.1.1.31. Kağıt yoluyla aktarılan kişisel veriler için ekstra güvenlik tedbirleri alınmakta ve ilgili evrak gizlilik dereceli belge formatında gönderilmektedir.

2.1.1.32. Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.

2.1.1.33. Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır.

2.1.1.34. Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.

2.1.1.35. Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

2.1.1.36. Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.

2.1.1.37. Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.

2.1.1.38. Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.

2.1.1.39. Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır.

2.1.1.40. Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir.

2.1.1.41. Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve uygulanmaktadır.

2.1.1.42. Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının veri güvenliği konusunda belli aralıklarla denetimi sağlanmaktadır.

2.1.1.43. Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının, veri güvenliği konusunda farkındalığı sağlanmaktadır.

2.1.2. Kişisel Verilerin Korunması Hususunda Alınan Tedbirlerin Denetimi

PM-GRUP ŞİRKETLERİ, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçları Şirketin iç işleyişi kapsamında konu ile ilgili yöneticilere ve departmanlara raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.

2.1.3. Kişisel Verilerin Yetkisiz Şekilde İfşa Edilmesi Halinde Alınacak Tedbirler

PM-GRUP ŞİRKETLERİ, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine (“İlgili Kişi”) ve KVK Kurulu’na bildirilmesini sağlayan PM-GRUP ŞİRKETLERİ Şirket İçi mekanizmayı yürütmektedir. KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, KVK Kurulu’nun internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.

2.2. Veri Sahibinin Haklarının Gözetilmesi ve Veri Sahibinin Taleplerini İletebileceği Metotların Üretilmesi ile Veri Sahiplerinin Taleplerinin Değerlendirilmesi

PM-GRUP ŞİRKETLERİ, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir. Kişisel veri sahipleri aşağıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini yazılı olarak PM-GRUP ŞİRKETLERİ’ne iletmeleri durumunda PM-GRUP ŞİRKETLERİ, talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır. Ancak, KVK Kurulunca bir ücret öngörülmesi hâlinde, PM-GRUP ŞİRKETLERİ tarafından KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret veri sahibinden alınacaktır.

Kişisel veri sahipleri;

2.2.1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2.2.2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

2.2.3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

2.2.4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

2.2.5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

2.2.6. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

2.2.7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

2.2.8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

2.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması

KVK Kanunu ile bazı tipteki kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi halinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. Söz konusu veri tipleri KVK Kanunu’nun 6. maddesinde belirtildiği üzere; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

PATENT MAKİNA tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve yukarıda gösterilen kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesine ve korunmasına hassasiyet gösterilmektedir. Bu kapsamda, PM-GRUP ŞİRKETLERİ tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirlerin tamamı, özel nitelikli kişisel veriler bakımından da özenle uygulanmakta ve Şirket bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır.

2.4. Şirket Birimlerinin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Konularında Farkındalıklarının Artırılması ve Denetimi

PM-GRUP ŞİRKETLERİ, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için iş birimlerine gerekli eğitimlerin düzenlenmesini sağlamaktadır. Bu kapsamda PM-GRUP ŞİRKETLERİ’nin iş birimlerinin mevcut çalışanlarının ve iş birimi bünyesine yeni dahil olmuş çalışanların kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığının oluşması için gerekli sistemler kurulmakta, konuya ilişkin ihtiyaç duyulması halinde profesyonel kişiler ile çalışılmaktadır.

PM-GRUP ŞİRKETLERİ iş birimlerinin kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda farkındalığın artırılmasına yönelik yürütülen eğitim sonuçları Şirket yetkililerine raporlanmaktadır.
PM-GRUP ŞİRKETLERİ bu doğrultuda ilgili eğitimlere, seminerlere ve bilgilendirme oturumlarına yapılan katılımları değerlendirmekte ve gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bununla birlikte PM-GRUP ŞİRKETLERİ, kişisel verilerin korunması mevzuatının güncellenmesine ve KVK Kurulu tarafından alınan ilke kararlarına paralel olarak eğitimlerini güncellemekte ve yenilemektedir.

3. BÖLÜM – 3: KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

3.1. Kişisel Verilerin Mevzuatta Öngörülen İlkelere Uygun Olarak İşlenmesi

3.1.1. Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun İşleme

PM-GRUP ŞİRKETLERİ; kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda PM-GRUP ŞİRKETLERİ, kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık, ölçülülük ve sınırlılık gerekliliklerini dikkate almakta, kişisel verileri amacın gerektirdiği dışında ve amaçla bağlantılı olmayacak şekilde kullanmamaktadır.

3.1.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

PM-GRUP ŞİRKETLERİ; kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır. Bu doğrultuda gerekli tedbirleri almaktadır. Bu kapsamda, PM-GRUP ŞİRKETLERİ tarafından kişisel verileri işlenen kişisel veri sahipleri; kişisel verilerini düzeltme ve doğruluğunu teyit etmeleri amacıyla diledikleri zaman PM-GRUP ŞİRKETLERİ’ne başvurabilmektedirler. Bu kapsamda alınan başvurular, PM-GRUP ŞİRKETLERİ’nin konuyla ilgili yetkili birimleri tarafından değerlendirilmekte ve talebin yerinde olması halinde gerekli düzeltme ve doğrulamalar sağlanmaktadır.

3.1.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

PM-GRUP ŞİRKETLERİ, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. PM-GRUP ŞİRKETLERİ bu kapsamda, kişisel verileri sadece yürütmekte olduğu ticari ve işletme faaliyetleri ile bağlantılı ve bunlar için gerekli olacak kadarını işlemektedir. PM-GRUP ŞİRKETLERİ tarafından kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği henüz kişisel veri işleme faaliyeti başlamadan ortaya konulmakta ve belirlenmektedir.

3.1.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

PM-GRUP ŞİRKETLERİ, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır. Bu kapsamda, sonradan ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kişisel veri işleme faaliyetleri yürütülmemektedir.

3.1.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

PM-GRUP ŞİRKETLERİ, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, PM-GRUP ŞİRKETLERİ öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler PM-GRUP ŞİRKETLERİ tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

3.2. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması

PM-GRUP ŞİRKETLERİ, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında Kişisel Veri Sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda PM-GRUP ŞİRKETLERİ, veri sorumlusuna ilişkin tanıtıcı bilgiler, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin sahip olduğu hakları konusunda aydınlatma yapmaktadır. Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” de sayılmıştır. Bu kapsamda PM-GRUP ŞİRKETLERİ, Anayasa’nın 20. ve KVK Kanunu’nun 11. maddelerine uygun olarak “Kişisel Veri Sahibi”nin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

3.3. Genel ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

PM-GRUP ŞİRKETLERİ, kişisel verilerin korunmasının Anayasal bir hak ve yükümlülük olduğunun farkındadır. Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Anayasa’nın 20. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilecektir. PM-GRUP ŞİRKETLERİ işte bu doğrultuda ve Anayasa’ya uygun bir biçimde; kişisel verileri, ancak KVK Kanunu’nun 5/2 fıkrasında ve diğer kanunlarda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlemektedir.

PM-GRUP ŞİRKETLERİ tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen kişisel verilerin işlenmesinde, KVK Kanunu’nda, ikincil düzenlemelerde ve bağlayıcı nitelikteki KVK Kurulu kararlarında öngörülen düzenlemelere hassasiyetle uygun davranılmaktadır. KVK Kanunu’na uygun bir biçimde PM-GRUP ŞİRKETLERİ tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:

3.3.1. Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya

3.3.2. Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;

3.3.2.1. Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,

3.3.2.2. Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir

3.4. Kişisel Verilerin Yurt İçinde Aktarılması

PM-GRUP ŞİRKETLERİ hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Bu kapsamda PM-GRUP ŞİRKETLERİ, KVK Kanunu’nun 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. PM-GRUP ŞİRKETLERİ meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda aşağıda sayılan KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilmektedir:

3.4.1. Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise,

3.4.2. Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,

3.4.3. Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa;

3.4.4. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,

3.4.5. Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,

3.4.6. Kişisel veriler, kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise,

3.4.7. Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,

3.4.8. Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.

PM-GRUP ŞİRKETLERİ gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve KVK Kurulu tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak; meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel veri sahibinin özel nitelikli kişisel verilerini aşağıdaki durumlarda üçüncü kişilere aktarabilmektedir.

3.4.9. Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya

3.4.10. Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;

3.4.10.1. Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlarda öngörülen hallerde,

3.4.10.2. Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından.

3.5. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

PM-GRUP ŞİRKETLERİ, hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir. PM-GRUP ŞİRKETLERİ tarafından; KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere kişisel veriler aktarılabilmektedir. PM-GRUP ŞİRKETLERİ bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 9. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

4. BÖLÜM – 4: KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU VE İŞLENME AMAÇLARI

4.1. Kişisel Verilerin Kategorizasyonu

PM-GRUP ŞİRKETLERİ bünyesinde; PM-GRUP ŞİRKETLERİ’nin meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak, başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 4. maddede belirtilen ilkeler olmak üzere KVK Kanunu’nda belirtilen genel ilkelere ve KVK Kanunu’nda düzenlenen bütün yükümlülüklere uyularak ve işbu Politika kapsamındaki süjelerle sınırlı olarak aşağıda belirtilen kategorilerdeki kişisel veriler, KVK Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilmek suretiyle işlenmektedir.

4.1.1. Kimlik Bilgisi: Ad, Soyad, T.C. kimlik numarası, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, taşıt plakası v.b. veriler.

4.1.2. İletişim bilgisi: Telefon numarası, acil durum irtibat bilgisi, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgiler

4.1.3. Lokasyon verisi: Seyahat verileri, uçak bileti ve otel rezervasyonları, araç takip sistemi gibi bilgiler

4.1.4. Özlük bilgileri: Yasal gereklilikler uyarınca şirket ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri

4.1.5. Hukuki İşlem: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler v.b.

4.1.6. Müşteri İşlem: Fatura, senet, çek bilgileri bilgileri, fotoğraf, Talep bilgisi v.b.

4.1.7. İşlem Güvenliği: IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri v.b.

4.1.8. Risk Yönetimi: Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler v.b.

4.1.9. Güvenlik bilgisi: Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, parmak izi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar v.b. veriler.

4.1.10. Finansal bilgiler: Kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, finansal profil, malvarlığı verisi, gelir bilgisi, imza sirküleri gibi veriler.

4.1.11. Görsel/İşitsel bilgiler: Fotoğraf ve kamera kayıtları.

4.1.12. Mesleki Deneyim: Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar, Transkript bilgileri v.b.

4.1.13. Pazarlama: Anket, Çerez kayıtları, Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler v.b.

4.1.14. Sağlık Bilgileri: Engellilik durumuna ait bilgiler, Kan grubu bilgisi, Kişisel sağlık bilgileri, Kullanılan cihaz ve protez bilgileri v.b.

4.1.15. Özel nitelikli kişisel veriler: Çalışanların sağlık raporları, kan grubu, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında alınması zorunlu olan raporlar, ağır işlere yönelik mevzuatta toplanması öngörülmüş olan belgeler vb.

4.2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

PM-GRUP ŞİRKETLERİ, KVK Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. maddenin 3. fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel verileri işlemektedir. Bu amaçlar ve koşullar;

4.2.1. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin Şirket’in ilgili faaliyette bulunmasının Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

4.2.2. Kişisel verilerinizin PM-GRUP ŞİRKETLERİ tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,

4.2.3. Kişisel verilerinizin işlenmesinin PM-GRUP ŞİRKETLERİ’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

4.2.4. Kişisel verilerinizin sizler tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla; sizlerin alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Şirket tarafından işlenmesi,

4.2.5. Kişisel verilerinizin PM-GRUP ŞİRKETLERİ tarafından işlenmesinin PM-GRUP ŞİRKETLERİ’nin veya sizlerin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,

4.2.6. Kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla PM-GRUP ŞİRKETLERİ’nin meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,

4.2.7. Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler açısından kanunlarda öngörülmüş olması,

4.2.8. Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri açısından ise kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesidir.

Bu kapsamda PM-GRUP ŞİRKETLERİ, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

4.2.9. Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

4.2.10. Etkinlik ve oryantasyon yönetimi,

4.2.11. İş ortakları veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,

4.2.12. İstihdam süreçlerinin yürütülmesi,

4.2.13. PM-GRUP ŞİRKETLERİ’nin finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi,

4.2.14. PM-GRUP ŞİRKETLERİ’nin hukuk işlerinin icrası/takibi, 4.2.15. Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

4.2.16. Kurumsal yönetim faaliyetlerinin icrası,

4.2.17. Talep ve şikâyet yönetimi,

4.2.18. PM-GRUP ŞİRKETLERİ prosedürlerinin ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

4.2.19. PM-GRUP ŞİRKETLERİ’nin itibarının korunmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi,

4.2.20. Yatırımcı ilişkilerinin yönetilmesi,

4.2.21. Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,

4.2.22. Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, KVK Kanunu kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak Şirket tarafından açık rızanız temin edilmektedir.

5. BÖLÜM – 5: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARIM AMAÇLARI

PM-GRUP ŞİRKETLERİ, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel verilerin aktarıldığı kişi gruplarını kişisel veri sahibine bildirmektedir. PM-GRUP ŞİRKETLERİ KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak işbu Politika ile yönetilen veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarılabilmektedir:

5.1. PM-GRUP ŞİRKETLERİ iş ortaklarına,

5.2. PM-GRUP ŞİRKETLERİ tedarikçilerine,

5.3. PM-GRUP ŞİRKETLERİ hissedarlarına

5.4. PM-GRUP ŞİRKETLERİ yetkililerine,

5.5. Hukuken Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

5.6. Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine.

Kişisel veriler, yukarıda belirtilen alıcı gruplarına;

5.7. İş ortaklarına; İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla,

5.8. Tedarikçilere; PM-GRUP ŞİRKETLERİ’nin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve PM-GRUP ŞİRKETLERİ’nin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin PM-GRUP ŞİRKETLERİ’ne sunulmasını sağlamak amacıyla,

5.9. Hissedarlara; İlgili mevzuat hükümlerine göre PM-GRUP ŞİRKETLERİ’nin şirketler hukuku, etkinlik yönetimi ve kurumsal iletişim süreçleri kapsamında yürüttüğü faaliyetlerin amaçlarıyla,

5.10. PM-GRUP ŞİRKETLERİ yetkililerine; İlgili mevzuat hükümlerine göre PM-GRUP ŞİRKETLERİ’nin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması, en üst düzeyde yönetiminin sağlanması ve denetim amaçlarıyla,

5.11. Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla,

5.12. Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine; İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla aktarılmaktadır.

6. BÖLÜM – 6: KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ

6.1. PM-GRUP ŞİRKETLERİ’nin Kişisel Verileri Silme, Yok Etme ve Anonim Hale Getirme Yükümlülüğü

Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve Kanun’un 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde PM-GRUP ŞİRKETLERİ’nin kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Bu kapsamda PM-GRUP ŞİRKETLERİ ilgili yükümlülüğünü bu bölümde açıklanan yöntemlerle yerine getirmektedir.

6.2. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi Teknikleri

6.2.1. Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi Teknikleri

PM-GRUP ŞİRKETLERİ ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel verileri silebilir veya yok edebilir.

PM-GRUP ŞİRKETLERİ tarafından en çok kullanılan silme veya yok etme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır:

6.2.1.1. Fiziksel Olarak Yok Etme: Kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da işlenebilmektedir. Bu tür veriler silinirken/yok edilirken kişisel verinin sonradan kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi uygulanmaktadır.

6.2.1.2. Yazılımdan Güvenli Olarak Silme: Tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla işlenen ve dijital ortamlarda muhafaza edilen veriler silinirken/yok edilirken; bir daha kurtarılamayacak biçimde verinin ilgili yazılımdan silinmesine ilişkin yöntemler kullanılır.

6.2.1.3. İhtiyaç Duyulduğunda Dışarıdan Hizmet Alınarak Güvenli Olarak Silme: PM-GRUP ŞİRKETLERİ ihtiyaç duyduğu hallerde bünyesinde işlenen kişisel verilerin kendisi adına silmesi için bir uzman ile anlaşabilir. Bu durumda, kişisel veriler bu konuda uzman olan kişi tarafından bir daha kurtarılamayacak biçimde güvenli olarak silinir/yok edilir.

6.2.2. Kişisel Verileri Anonim Hale Getirme Teknikleri

Kişisel verilerin anonimleştirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder. PM-GRUP ŞİRKETLERİ, hukuka uygun olarak işlenen kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığında kişisel verileri anonimleştirebilmektedir. Kanun’un 28. maddesine uygun olarak; anonim hale getirilmiş olan kişisel veriler araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenebilir. Bu tür işlemeler Kanun kapsamı dışında olup, kişisel veri sahibinin açık rızası aranmayacaktır.

PM-GRUP ŞİRKETLERİ tarafından tercih edilen anonimleştirme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır;

6.2.2.1. Anonimlik

6.2.2.2. Çeşitlilik,

6.2.2.3. Yakınlık,

6.2.2.4. Veri Türetme,

7. BÖLÜM–7: KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI, HAKLARIN KULLANILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

PM-GRUP ŞİRKETLERİ, Kanun’un 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte ve bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel veri sahibine yol göstermektedir. Şirket, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için Kanun’un 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.

7.1. Veri Sahibinin Hakları ve Bu Haklarını Kullanması

7.1.1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

7.1.1.1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

7.1.1.2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

7.1.1.3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

7.1.1.4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

7.1.1.5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7.1.1.6. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7.1.1.7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

7.1.1.8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

7.1.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller

Kişisel veri sahipleri, Kanun’un 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller Kanun kapsamı dışında tutulduğundan, kişisel veri sahiplerinin bu konularda yukarıda sayılan haklarını ileri süremezler:

7.1.2.1. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

7.1.2.2. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

7.1.2.3. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarı faaliyetler kapsamında işlenmesi.

7.1.2.4. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Kanun’un 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, yukarıda sayılan diğer haklarını ileri süremezler:

7.1.2.5. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

7.1.2.6. Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

7.1.2.7. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

7.1.2.8. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

7.1.3. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Kişisel Veri Sahipleri yukarıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak PM-GRUP ŞİRKETLERİ’ne talep olarak iletebileceklerdir:

7.1.3.1. PM-GRUP ŞİRKETLERİ’nin web adreslerinde bulunan formun doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile PM-GRUP ŞİRKETLERİ’nin posta adresine iletilmesi,

7.1.3.2. KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresinizi, güvenli elektronik imzanızı, mobil imzanızı ya da tarafınızca PM-GRUP ŞİRKETLERİ’ne daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle, ilgili PM-GRUP ŞİRKETLERİ e-posta adresine gönderilmesi. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

7.2. Başvurulara Verilecek Cevaplar

PM-GRUP ŞİRKETLERİ’ne yalnızca PM-GRUP ŞİRKETLERİ’nin Kanun kapsamında veri sorumlusu sayıldığı durumlarda başvuru yapılması gerekmektedir. Bu durum, PM-GRUP ŞİRKETLERİ’nin doğrudan ilgili kişiden kişisel veri topladığı durumlarda mevcut olabilmektedir. Bunlar dışında, diğer şirketlerin veri sorumlusu sayıldığı kişisel veri işleme faaliyetleri ile ilgili başvuruların Şirket’e değil, ilgili şirkete yapılması gerekmektedir.

7.2.1. Başvurulara Cevap Verme Usulü ve Süresi

Kişisel veri sahibinin, yukarıda yer alan usule uygun olarak talebini PM-GRUP ŞİRKETLERİ’ne iletmesi durumunda PM-GRUP ŞİRKETLERİ, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre başvurularınıza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 sayfa için ücret alınmayacak, devam eden her sayfa başına Kurul tarafından belirlenen ücret tarafınıza yansıtılacaktır. Başvurunuzun niteliğine göre, talebinize CD ve flash bellek gibi kayıt ortamları aracılığıyla cevap verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

7.2.2. Başvuruda Bulunan Kişisel Veri Sahibinden Talep Edebilecek Bilgiler

PM-GRUP ŞİRKETLERİ, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir. PM-GRUP ŞİRKETLERİ, kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

7.2.3. Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunu Reddetme Hakkı

PM-GRUP ŞİRKETLERİ, aşağıda yer alan hallerde başvuruda bulunan kişinin başvurusunu, gerekçesini açıklayarak reddedebilir:

7.2.3.1. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

7.2.3.2. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

7.2.3.3. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarı faaliyetler kapsamında işlenmesi.

7.2.3.4. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

7.2.3.5. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

7.2.3.6. Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

7.2.3.7. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

7.2.3.8. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması. 7.2.3.9. Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması

7.2.3.10. Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması.

7.2.3.11. Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması.

8. İlgili Dokümanlar:

8.1. QPM:439 KVKK Genel Aydınlatma Metni

8.2. QPM:440 KVKK İletişim Formu Aydınlatma Metni

8.3. QPM:441 Veri Sahibi Başvuru Formu